Leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser

Danpor A/S

Danpor beskæftiger sig med produktion af EPS til byggebranchen. EPS er en forkortelse af Ekspanderet Polystyren.

Alle Danpor produkter er CE mærket og underlagt en streng intern kontrol, og nogle produkter er også underlagt kvalitetskontrol fra Teknologisk Institut.

Alle Danpor produkter er formstøbte og har en høj formstabilitet. Isoleringspladerne har høj styrke og isoleringsevne, samt lav vand-optagelighed. Alle mål er oplyst som form mål.

1. Produktinformationer

Produktinformationer

Oplysninger i brochurer, datablade og andet informationsmateriale er kun vejledende og sælger forbeholder sig uden varsel ret til at ændre i produkternes sammensætning og egenskaber.

Fejl og mangler

Sælgeren hæfter ikke for fejl og mangler, der kan henføres til fejlagtig behandling, befordring, opbevaring eller anden forsømmelse hos andre end sælgeren.

Sælgeren hæfter ikke for fejl og mangler, der kan henføres til fejlagtig behandling, befordring, opbevaring eller anden forsømmelse hos andre end sælgeren.

I tilfælde, hvor der måtte kunne fremsættes erstatningskrav mod sælgeren, hæfter sælgeren i intet tilfælde for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Sælgeren påtager sig ikke ansvar for godsets anvendelighed til bestemte formål, medmindre sælgeren skriftlig har garanteret egnetheden.

Idet det oplyses, at opnåelse af de i produktblad med videre anførte egenskaber ved brug af det leverede produkt til enhver tid kræver, at det leverede produkt håndteres i streng overensstemmelse med anvisningerne, herunder eksempelvis blandetid og blandingsforhold, og overholdelse af disse anvisninger ikke umiddelbart efterfølgende kan efterprøves af sælger påtager sælger sig under ingen omstændigheder ansvar for resultatet eller det leverede produkts egenskaber, hvis det leverede produkt på nogen måde forarbejdes eller sammenblandes med andre produkter af køberen eller tredjemand. Sælger påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for resultat eller egenskaber for det færdige produkt, hvis det leverede forarbejdes eller sammenblandes med andre produkter af køberen eller tredjemand.

Produktansvar

I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder følgende vedrørende Danpor A/S's produktansvar.
Opstår der tingskade på grund af skadevoldende egenskaber i godset eller på grund af fejl i information, instruktion eller andre anvisninger om godset, er sælgerens ansvar for tingsskaden begrænset til 10.000.000 kr. (skriver ti millioner kroner), og sælger påtager sig intet ansvar for indirekte tab og skade, som måtte opstå hos køber.

Reklamation

Konstateres der ved godsets ankomst fejl eller mangler som skyldes skader under transporten, er køberen forpligtet til at påse, at der sker en notering herom i fragtdokumentet.

Opfylder køberen ikke sine forpligtelser ifølge dette punkt, er sælgeren berettiget til at afvise køberens reklamation.

2. Pris og betalingsbetingelser

Pris og betalingsbetingelser

Priser i prislisten er gældende, når intet andet er skriftligt aftalt, på leveringsdagen og er ekskl. moms. Ved prisstigning mellem ordrebekræftelse og levering kan køber senest 10 dage efter udsendelse af ny prisliste annullere ordren for endnu ikke leverede varers vedkommende. Dette gælder dog kun, såfremt stigningen er over 10%.

Medmindre andet er aftalt, anses betaling for rettidig, såfremt den sker senest 30 dage efter fakturadatoen.

Sælgeren forbeholder sig til enhver tid ret til at kræve bankgaranti eller anden sikkerhed for betaling af fremtidige leverancer samt for eventuelle tidligere leverede, men ikke betalte varer.

Overskrides betalingstiden, betaler køberen morarenter fra forfaldsdagen. Morarenter beregnes med en årlig rentesats, der ligger
10 % over Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto. Sælger forbeholder sig ret til at fremsende månedlige rentenotaer til køber.

Alle priser er ex. moms. Frit leveret Jylland og Fyn.

3. Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser

De i tilbuddet mv. angivne leveringstider og leveringstidspunkter er omtrentlige og senere levering (under 15 arbejdsdage) berettiger ikke køber til at ophæve aftalen.

Ved levering pr. bil sker levering altid ved vognkant og på fast vej, af det af køber anviste sted, mod kvittering for modtagelse af leverancen. Køber/modtager stiller mandskab til rådighed for aflæsning. Er køber/modtager ikke til stede ved levering kan der ikke reklameres senere over mangler, der refererer til leveret antal o.l.

Ansvaret for varen overgår til køber efter endt aflæsning. Såfremt køber/modtager ikke er til stede ved aflæsning, dokumenteres levering i form af billedmateriale.

Leveringshindringer

Sælgeren påtager sig ikke ansvar for ikke-opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til ordrebekræftelse som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, indgreb af lokale myndigheder,, ildsvåde, strejke, lock-out, eksport- og/eller importforbud, valutarestriktioner, manglende eller mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft til overenskomstmæssige lønninger, brændsel, drivkraft, uheld ved tilvirkningen eller afprøvningen eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for sælgerens kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og/eller leveringen af godset.

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

Lovvalg og voldgift

Enhver tvist, som måtte opstå for leverancer, der er omfattet af ovenstående leveringsvilkår, skal afgøres efter dansk ret.

Handelskøb

Medmindre køber skriftlig har meddelt sælger andet, anses ethvert køb for at være indgået som handelskøb.